GIS-KY 每月營收

項目 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月
本月營業收入淨額(仟元) 7,653,390 8,045,516 10,508,856 8,707,706 10,220,000
去年同期營業收入淨額(仟元) 8,006,114 7,936,540 7,093,678 5,529,881 9,302,261
本月營業收入增減額(仟元) -352,724 108,976 3,415,178 3,177,825 917,739
本月增減百分比(%) -4.41 1.37 48.14 57.47 9.87
本年累計營業收入淨額(仟元) 45,135,468 37,482,078 29,436,562 18,927,706 10,220,000
去年累計營業收入淨額(仟元) 37,868,474 29,862,360 21,925,820 14,832,142 9,302,261
本年營收增減額(仟元) 7,266,994 7,619,718 7,510,742 4,095,564 917,739
本年增減百分比(%) 19.19 25.52 34.26 27.61 9.87