GIS-KY 每月營收

項目 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月
本月營業收入淨額(仟元) 11,445,642 12,490,816 12,004,732 10,946,666 9,997,377
去年同期營業收入淨額(仟元) 15,919,895 18,117,973 14,445,083 8,829,830 8,042,427
本月營業收入增減額(仟元) -4,474,253 -5,627,157 -2,440,351 2,116,836 1,954,950
本月增減百分比(%) -28.10 -31.06 -16.89 23.97 24.31
本年累計營業收入淨額(仟元) 109,655,641 98,209,999 85,719,183 73,714,451 62,767,785
去年累計營業收入淨額(仟元) 110,804,750 94,884,855 76,766,882 62,321,799 53,491,969
本年營收增減額(仟元) -1,149,109 3,325,144 8,952,301 11,392,652 9,275,816
本年增減百分比(%) -1.04 3.50 11.66 18.28 17.34